Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi
(The Organizational Cynicism Levels of the Teachers )

Yazar : Gamze Kalağan  Cem Oktay Güzeller  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 27
Sayfa : 83-97
Doi Number :


Özet
Bu araştırmanın amacı; öğretmenlerin cinsiyetleri, medeni durumları, branşları, yaşları, mesleki kıdemleri, eğitim durumları, çalıştıkları okul türleri, öğretmenliği seçme nedenleri gibi demografik özellikler açısından örgütsel sinizm düzeylerinin değişip değişmediğini belirlemektir. Araştırma 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Antalya il merkezinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan 325 öğretmen üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Güzeller ve Kalagan (2008) tarafından geliştirilmiş olan örgütsel sinizm ölçeği kullanılmıştır. Verileriniz analizinde, T testi, Tek yönlü varyans analizi, Kruskal Wallis testi, Mann Whitney U-testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyi ile branşları, mesleki kıdemleri, eğitim durumları, çalıştıkları okul türü, öğretmenliği seçme nedenleri arasındaki anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sinizm, Örgütsel Sinizm, Öğretmen

Abstract
The aim of this study is to determine whether or not the teachers’ demographic properties such as teachers’ gender, marital status, branches, ages, occupational seniorities, educational status, the types of schools where they work, the reason why they choose being a teacher lead to vary the organizational cynicism of the teachers. The study was conducted on 325 elementary and secondary school teachers working in Antalya city center in 2007-2008 academic year. In this research, the organizational cynicism scale which was developed by Güzeller and Kalagan (2008) is used. In this data analysis T – test, simple variance analysis, Kruskal Wallis test, Mann Whitney U – test is used. According to the diagnosis of the research; a meaningful relation between the teachers’ organizational cynicism level and with their branches, occupational seniorities, educational status, the type of school where they work, the reason why they choose being a teacher is found.

Keywords
Cynicism, Organisation Cynicism, Teacher

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri