Menü

Hızlı Erişim & Quick accessBİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA SOSYAL BİLGİLER DERSİ AMAÇLARININ GERÇEKLEŞME
(THE ACHIEVENMENT LEVEL OF THE TARGETS OF THE SOCIAL STUDIES AT THE JOINT )

Yazar : Ahmet AYDIN  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 1999
Sayı : 6
Sayfa : 57-69
Doi Number :


Özet
Bu araştırmanın amacı, birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarının B Grubu I. ve II. Yıl Sosyal Bilgiler Program amaçlarının gerçekleşme düzeyini tespit etmektir. Alan çalışması Trabzon ilinde, 1995-96 öğretim yılında birleştirilmiş sınıf B Grubundaki sınıflarda okuyan 4 ve 5. sınıf öğrencileri ile bu sınıfları okutan öğretmenler üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya 57 sınıf öğretmeni ile 278 öğrenci katılmıştır. Ölçme araçları; öğretmenler için anket ve öğrenciler için çoktan seçmeli test kullanılmıştır. Elde edilen veriler; yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre: Birleştirilmiş sınıf Sosyal Bilgiler Programı’nda belirtilen amaçların gerçekleşme düzeyi sınıf öğretmenlerince % 69.5, öğrencilerin aynı amaçlara ulaşma düzeyi ise % 64.6’dır. Öğretmenler ile öğrencilerin Sosyal Bilgiler Program amaçlarına ulaşma düzeyleri birbirlerine yakın bulunmuştur. Öğretmen ile öğrenci grupları arasında birleştirilmiş sınıf Sosyal Bilgiler Programı’nın vatandaşlık grubu ve ekonomik grubu amaçlarını gerçekleştirmede anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin öğrenim durumu değişkenine göre; Toplumsal grubu ve Ekonomik grubu amaçları gerçekleştirmede önlisans çıkışlı öğretmenler ile lisans çıkışlı sınıf öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Kıdem durumu değişkenine göre ise; Toplumsal grubu ve Ekonomik grubu amaçları gerçekleştirmede 12 yıl ve altında hizmeti olan öğretmenler ile 13 yıl ve üstünde hizmeti olan sınıf öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
-

Abstract
The purpose of this study is to determine the achievement level of the targets of the social studies at the joint classes in the elementary school of B group (4 and 5 year). Field study covered 278 students and 57 teachers. Data was gathered by using survey questionnaire with teachers and multiple test with students. In the analysis of the data , percentage, aritmetics means, standard deviation and t-test were used. According to results obtained from this study, the achievement levels of the targets of the social studies are % 69.5 for classroom teachers and % 64.6 for students. It was determined that the achievement levels of the targets for social studies for teachers and students are similar. It was also found that there were a significant relationship between the citizenship group and economic grup in achieving the targets of social studies. Social grup and economic group in achieving the targets of social studies were differed from each other according to prelisans program teachers and lisans teachers. There were a significant differences between social grup and economic group in achieving the targets of social studies according to teaching experience. For example, teachers who have 12 years or less than 12 years teaching experience and teachers have 13 years or more than 13 years teaching experience were differed from each other in achieving the targets of social studies and economic studies.

Keywords
-

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri