Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİLKÖĞRETİMDE KULLANILAN DEYİMLERE
(x )

Yazar : Ahmet KARA  Bekir KAYABAŞI, M. Fatih ALKAYIŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2006
Sayı : 20
Sayfa : 1-12
Doi Number :


Özet
Eğitim sürecinin her aşamasında iletişimin önemli bir etkisi vardır. İletişim olmadan bilgi alış verişinden söz etmek olanaklı değildir. İletişimde kullanılan en önemli ve en yaygın kanal dildir. Özellikle Türkçemiz ister sözcük dağarcığı, ister anlam çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir dildir. Bu nedenle iletişim esnasında kullanılan kavramların ya da sözcüklerin bireyde oluşturduğu anlamın kaynakta yer alan anlamdan farklılaşması söz konusudur. Deyimler, kavramları mecaz yoluyla, anlatım güzelliği ve özgünlüğü içinde belirten kalıplaşmış sözcük öbekleri ya da tümcelerdir. Eğitim sürecinde özellikle deyimlerimizin ifade ettiği anlam ve bireyde bıraktığı etki; bireysel farklılıklar, yaş, cinsiyet, iletişim ortamı ve eğitim düzeyine göre farklılık göstermektedir. Bu araştırmada ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin birinci kademede kullanılan deyimleri anlama düzeylerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Eğitimde kullanılan sözel iletişimin yapısını oluşturan deyimlerin alıcı konumunda olan öğrenciler tarafından doğru anlaşılması eğitimin amacına ulaşmasında temel teşkil edecektir. Araştırma, Adıyaman il merkezinde bulunan ilköğretim okullarında okuyan 6. sınıf öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Araştırmadaki verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Deyimleri Algılama Testi” kullanılmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen veriler SPSS paket programında değerlendirilmiş olup, değerlendirmeler elde edilen bulguların sonuçlarına göre yapılmıştır. Bu sonuçlar dikkate alınarak deyimlerin eğitim sürecindeki kullanımının daha etkin olması konusunda bazı önerilerde bulunulmuştur. İlköğretim, Türkçe Öğretimi, Deyimler.

Anahtar Kelimeler
İlköğretim, Türkçe Öğretimi, Deyimler.

Abstract
Communication is very active at the each level of education. It is impossible to talk about learning information if there isn’t communication. Language is the most important and the largest material in the communication system. Especially Turkish is a very rich language both about vocabulary and about meaning variation. Idioms meanings are changing according to persons, age, sex, communication environment and education levels. We tried to know that if the second level of primary school students understand the idioms those at the first level of primary school. The target of education is that understanding the verbal idioms using at the education correctly by the learners. This research is done for the students who are attending sixth classroom of primary school in the center of the Adıyaman District. A “Test Perceiving Idioms” preparing by the researchers is used for collecting of datas at this research. The datas are used according to the SPSS packet programme, so that the evaluations are fit for findings. There are some suggestions for about the idioms must be used largely in the education. Primary Education, Turkish Teaching, Idioms.

Keywords
Primary Education, Turkish Teaching, Idioms.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri