Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Bu araştırmanın amacı, Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerine ilişkin görüşlerini cinsiyet, öğrenim türü, sınıf düzeyi, ailenin sosyo-ekonomik durumu, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumu açısından değerlendirmektir. Araştırmanın evrenini 2011–2012 eğitim öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2. ve 3. sınıfta öğrenim gören Sosyal Bilgiler öğretmen adayları oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmak mümkün olmadığından Sosyal Bilgiler öğretmen adayları oranlı küme örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Örnekleme 188 Sosyal Bilgiler öğretmen adayı alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde “SPSS For Windows 16.00 (Statistical Packages for Social Sciences)” paket programı kullanılmıştır. Çalışmada, Güney (2008) tarafından geliştirilen “Yansıtıcı düşünme ölçeği” uygulanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı r= 0, 94 bulunmuştur. Ankette elde edilen nicel verilerin değerlendirilmesinde betimsel istatistik ve nonparametrik testlerden Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis analizi kullanılmıştır. Bu araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerine ilişkin görüşleri “Tamamen katılıyorum” şeklindedir. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerine ilişkin görüşlerinde cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark bulunurken; öğrenim türü, sınıf düzeyi, ailenin sosyo ekonomik durumu, anne eğitim ve baba eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal bilgiler öğretmen adayı, yansıtıcı düşünme.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri