Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


İLKÖĞRETİM OKULLARI BEŞİNCİ SINIF MÜZİK DERSLERİNDE UYGULANAN İŞBİRLİKLİ ÖĞRETMENİN MÜZİKTE BENLİK KAVRAMI ÜZERİNE ETKİLERİ
Belli bir amaç doğrultusunda müziksel öğretme ve planlama, başlatma, yönlendirme, kolaylaştırma, gerçekleştirme ve denetleme süreci olarak tanımlanabilen müzik öğretimi müzik eğitiminin odak noktasını oluşturmaktadır. Bireyin kim olduğuna ve ne olacağına ilişkin algısı, inancı, kendine uygun gördüğü kimlik ve biçtiği değer olarak kabul edilen benlik çevreyle etkileşim sonucunda kavramsallaşmaktadır. Benlik kavramı çevreyle etkileşim sonucu edinildiği için öğrenilmiş davranışlardan oluşmakta, bu neden öğrencinin benlik kavramının gelişmesinde arkadaşlar, öğretmenleri ve diğer etkenlerle birlikte okulun çok büyük önemi bulunmaktadır. Bu nedenle eğitim ve öğretim sürecinde kullanılan yöntemler de öğrencinin benlik kavramını dolayısıyla öğrencinin başarısını etkilemektedir. İşbirlikçi öğrenme tekniklerinden Öğrenci Takımları-Başarı Bölümleri Tekniği ile geleneksel öğretim tekniğinin uygulandığı müzik dersinde öğrencilerin benlik kavramları arasında farklılığın olup olmadığının araştırıldığı bu çalışmanın örneklemini Buca-Çakabey İlköğretim okulunda beşinci sınıfta okumakta olan 80 öğrenci oluşturmuştur. Kontrol gruplu ön-test, son-test deseninin uygulandığı bu araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından ilköğretim okulları beşinci sınıf öğrencileri için geliştirilen Müziğe İlişkin Benli Kavramı Ölçeği kullanılmış olup, verilerin analizinde frekans, aritmetik ortalama, t-testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmış olup grupların arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmışır.

Anahtar Kelimeler

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri