Menü

Hızlı Erişim & Quick access







Özet


Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler
Bu çalışmanın amacı ilköğretim kurumlarında görev yapacak sınıf öğretmeni adaylarının lisans öğrenimleri sırasında aldıkları Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi I dersine ilişkin öz-yeterlik algıları ve bilişsel tutumlarını belirlemektir. Bu amaçla Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi I dersine ilişkin özyeterlik algıları ve bilişsel tutumları konusunda betimsel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen likert tipi ölçme aracı kullanılmıştır. Ölçekte öğrencilerden her bir yeterlik konusunda kendilerini “Zayıf, Yeterli, İyi, Mükemmel” şeklinde derecelendirmeleri istenmiştir. Veriler 2005-2006 Akademik yılı Bahar yarıyılında 3. ve 4. sınıfta öğrenimlerine devam eden 192 sınıf öğretmeni adayından toplanmıştır. Sınıf Öğretmeni adaylarının ölçeğe verdikleri yanıtlar cinsiyet, devam ettikleri öğretim şekli, öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, genel not ortalamaları, derse ilişkin başarı puanları gibi değişkenler açısından analiz edilmiş, analiz sonucu elde edilen bulgular tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Bulgulara dayalı olarak; sınıf öğretmeni adaylarının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi I dersine ilişkin öz-yeterlik düzeylerini yeterli ve iyi dereceler arasında ifade ettikleri, ölçekte yer alan maddelere verdikleri yanıtlar cinsiyet, dersin iki ayrı ders olarak okutulmasına ilişkin görüşleri, öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, genel not ortalaması, akademik başarı puanları gibi değişkenler açısından adayların görüşleri arasında farklılık bulunmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Öz-yeterlik algısı, Bilişsel

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.



Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri