Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Coğrafya Dersinde Verilen Ödevlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Bu çalışma ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya derslerinde verilen ev ödevlerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2009-2010 öğretim yılı ikinci yarıyılında, Manisa ilinin Turgutlu ilçesinde öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri; örneklemini ise Milli Piyango Anadolu Lisesinde öğrenim gören 290 öğrenci oluşturmuştur. Genel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak Gürlevik (2006) tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi ve çoklu karşılaştırma testi (scheffe) kullanılmıştır. Araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya dersindeki ev ödevlerine ve öğretmen stratejilerine ilişkin görüşleri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermemiş fakat öğrenim gördükleri sınıf düzeyine anlamlı farklılık göstermiştir. Öğrenciler coğrafya dersinde verilen ödevleri severek ve isteyerek yaptıklarını, ödevlerin gerekli olduğunu, öğretmenlerinin ödev verdiğinde bununla ilgili gerekli süreci genel olarak takip ettiğini ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Coğrafya, coğrafya ödevleri, öğretmen stratejisi, öğrenci görüşleri

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri