Menü

Hızlı Erişim & Quick access







Yazım Kuralları


PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

YAYIN İLKELERİ

PAÜEFD’e gönderilen aday makalelerin değerlendirme ve yayın sürecine alınması için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu koşulları yerine getirmeyen ve dergi yazım kurallarına uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine gerek duyulmadan geri çevrilir ve yazar(lar)a iade edilir.

PAÜEFD’e gönderilen aday makalelerin değerlendirme ve yayın sürecine alınması için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu koşulları yerine getirmeyen ve dergi yazım kurallarına uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine gerek duyulmadan geri çevrilir ve yazar(lar)a iade edilir.

1. PAÜEFD’de yayına gönderilen makalelerin başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Daha önce bir kongrede sunulmuş olan bildiriler-kongre kitabında çalışmanın bütünü yayınlanmamış olması koşuluyla- ve lisansüstü tez çalışmasından derlenen makaleler gerekli bilgilendirmeyi içeren bir dipnot ile sayfa sonunda belirtilmelidir. Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)a aittir.

2. Dergiye ulaşan çalışmalar, editöryal kurul tarafından dergi kapsamı ve yazım kurallarına uygunluk açısından ön incelemeden geçirilir. Bu inceleme sonucunda uygun bulunan çalışmalar iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Hakemlere değerlendirme yapmaları için 30 gün süre verilir ve bu süre içinde dönüş yapmayan hakemin yerine yeni bir hakem atanır. Aday çalışmanın dergide yayınlanabilmesi için her iki hakemden de olumlu görüş alması gerekmektedir. Hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda çalışma üçüncü bir hakemin görüşüne sunulur. Yazar(lar) hakem(ler) tarafından (varsa) önerilen düzeltmeleri yapmakla yükümlüdürler. Hakem(ler)den yayınlanabilir raporu alan ve dergi editörlüğü tarafından kontrolü sağlanmış makaleler yayınlanma sürecine girerler. Makalelere son şekli yazar(lar) tarafından verilir. Son şekli verilen makaleler ve yayım sürecine alınan makaleler üzerinden herhangi bir değişiklik yapılamaz. Makaleler önce elektronik olarak ardından basılı olarak yayınlanır.

3. Hakem(ler) yazar(lar)ın, yazar(lar) ise hakem(ler)in kimlik bilgileri hakkında bilgi sahibi değildir. Bu konudaki gizliliği sağlama sorumluğu dergi editörlüğüne aittir.

Açık Erişim Politikası

PAÜEFD Açık Erişim bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime sunar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.

 

Aşırmacılık (plagiarism) Taraması

PAÜEFD’ye gönderilen tüm aday makaleler iThenticate yazılımı ile taranmaktadır. PAÜEFD akademik aşırmacılık taşıyan tüm aday makaleleri editörlük aşamasında reddetme hakkına sahiptir.

Yayınlama Ücreti

PAÜEFD aday makale gönderimi aşamasında, değerlendirme süresince ve yayınlanma aşamasında herhangi bir gerekçe ile yazarlardan hiçbir ücret talep etmemektedir.

PAÜEFD açık erişimi destekleyen akademik bir dergidir.

 
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
YAZIM KURALLARI
Dergiye gönderilen özgün araştırma, inceleme ve derleme yazılarının incelenmeye alınması için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar hakem sürecine dahil edilmeyecektir.
Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutundaki beyaz kağıda ve sayfanın bir yüzüne tek sütun halinde yazılmalıdır. Sayfanın tüm kenarlarında 2,5 cm. boşluk bırakılmalı ve paragraflar 1.25 cm. içeriden başlamalıdır. Tüm metin Microsoft Word programı kullanılarak, “Times New Roman” yazı tipinde, 11 punto büyüklüğünde (yazar adı, Türkçe özet ve İngilizce özet (abstract) için Örnek 1’e bakınız) ve çift satır aralığında (tablolar 1,5 satır aralığında, tablolar ve kaynakça 10 punto) düzenlenmelidir. Metin uzunluğu (başlıklar, öz, İngilizce öz (abstract), yapılandırılmış uzun özet (summary), metin, tablolar ve kaynakça dahil) 5500 sözcüğü geçmemelidir.
Yazılar sırasıyla;
özet, abstract, anahtar sözcükler, ana metin, kaynakça, (gerekli ise) ekler ve uzun özet (metin Türkçe ise İngilizce, metin İngilizce ise Türkçe) bölümlerini içermelidir.
Uzun Özet metnin sonuna yapılandırılmış olarak, 11 punto “Times New Roman” yazı tipinde, 500-750 sözcük arasında olacak şekilde düzenlenmelidir. Uzun özetin İngilizce dil kontrolü (proofreading) yazarın sorumluluğundadır. Özeti dil açısından yetersiz olan makaleler düzeltilene kadar yayımlanmayacaktır. Uzun özet içinde kaynak verilmemelidir.
Uzun özet Türkçe makaleler için İngilizce olarak Introduction, Methodology, Findings ve Discussion olarak dört bölümde yapılandırılacaktır. İngilizce makalelerin Türkçe uzun özeti ise Giriş, Yöntem, Bulgular ve Tartışma bölümleri altında yapılandırılmalıdır.
 
Başlık
Makale Başlığı: En fazla 10-12 kelimeden oluşan makale başlığı, ilk harfleri büyük diğerleri küçük harf, girinti verilmeden, ortalanmış ve koyu olarak yazılmalıdır. Başlık hem Türkçe hem de İngilizce olmalı, İngilizce başlık Türkçe özetin altında ve İngilizce özetin üstünde ilk harfleri büyük, diğerleri küçük ve koyu olarak yer almalıdır.
Yazar(lar)ın ad/soyadı: Makale başlığının altına (ünvan belirtmeksizin) yazar(lar)ın adı ve soyadı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harf, ortalanmış ve koyu olarak yazılmalıdır.
Başlığın bulunduğu sayfada düşülecek yıldızlı dipnotta (larda); yazar(lar)ın unvanı, çalıştığı kurum, bulunduğu şehir (Türkiye dışında ise ülke ismiyle birlikte) elektronik posta adresi dipnot olarak verilmelidir.
Unvan kısaltmaları: Yadımcı Doçent (Yrd.Doç.Dr), Doçent (Doç.Dr.), Profesör (Prof.Dr.), Öğretim Görevlisi (Öğr.Gör.), Araştırma Görevlisi (Arş.Gör.)
 
Özet ve anahtar sözcükler:
Türkçe ve İngilizce olmak üzere, 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde ‘Özet' ve ‘Abstract' yazılmalıdır. Özet ve Abstract, sağdan ve soldan 1 cm. içeri çekilmelidir. Anahtar sözcükler (3 ile 5 kelime arasında) Türkçe özetin altında ‘Anahtar Sözcükler’ ve abstract'ın altında ‘Keywords’ başlığı kullanılarak verilmelidir. Özet ve abstract başlıkları ilk harfleri büyük diğerleri küçük harf ve ortalanmış olarak koyu yazılmalıdır.
Örnek :
 
Başlık (Koyu, 12 punto)
Yazar(lar)* (11 punto)
Özet (Koyu 10 punto)
Özet metni koyulaştırılmamış olarak 10 punto
Anahtar sözcükler: (10 punto)
İngilizce Başlık (Koyu 11 punto)
Abstract (Koyu 10 punto)
Abstract metni koyulaştırılmamış olarak 10 punto
Keywords: (10 punto)
_____________________________
            * Yrd.Doç.Dr., Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü ,Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı. Denizli.
               e-posta: …..
 
Ana metin :
Ana metin, öz etve abstract kısmından hemen sonra başlamalıdır. Araştırma makalelerinde metin sırasıyla giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. İngilizce makalelerde metin sırasıyla Introduction, Methodology, Findings ve Discussion bölümlerinden oluşmalıdır. Giriş bölümünde problem durumu, alt problemler, araştırmanın amacı gibi tez formatını yansıtan alt başlıklar kullanılmamalıdır. Kuramsal ve derleme türü makalelerde, uzun özet de dahil olmak üzere, makalenin içeriğine bağlı olarak farklı başlıklar kullanılabilir. Giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümleri yeni bir sayfadan başlamadan devam etmelidir. Bölüm başlıkları ilk harfi büyük olmak üzere küçük harfle, ortalanmış ve koyu olarak; alt başlıklar ise sayfanın solunda, girinti verilmeden ve koyu olarak yazılmalıdır. Bölüm başlıklarında ve alt başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır.
Yöntem bölümü sırasıyla örneklem (ya da araştırma grubu), veri toplama araçları, işlem (ya da verilerin toplanması) ve verilerin analizi olmak üzere dört alt başlıktan oluşmalıdır. İngilizce makalelerde yöntem bölümü sırasıyla sampling ( ya da participants), data collection tools, procedures ( ya da data collection) ve data analysis olmak üzere dört alt başlıktan oluşmalıdır.
Bulgular ile tartışma bölümlerinde alt başlıklar kullanılmak isteniyorsa, koyulaştırılmadan italik biçimde verilmelidir.
 Ana metnin tamamı (başlıklar dahil) 11 punto olmalıdır.
Tablolar
Tablolar 1,5 satır aralığında ve 10 punto olmalıdır. Tablo başlığı ilk harfi büyük diğerleri küçük, sola dayalı, koyulaştırılmamış ve italik olarak yazılmalıdır. Tablo içindeki ifade ya da rakamlarda koyulaştırma yapılmamalıdır. Tablonun bulunduğu sayfaya sığmayıp diğer sayfaya geçtiği durumlarda, bölünen tabloya aynı tablo numarası ve başlık konulmalı, başlıktan önce parantez içinde (Devamı) ifadesine yer verilmelidir.
 
Kaynakça
Kaynakça, APA (American Psychological Association) 5. Baskı yazım kurallarına göre yazılmalıdır.
Kaynaklar, “Kaynakça” başlığı (ilk harfi büyük diğerleri küçük ve koyu olarak) altında tartışma bölümünün hemen ardından başlamalı ve 10 punto büyüklüğünde olmalıdır.  
   
Kaynakların Metin içinde verilmesi
Metin içinde kaynağın verilmesi, dipnot şeklinde değil (açıklama notları hariç) yazarın soyadı, yayın yılı yazılarak; doğrudan alıntılarda da sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.
Tek yazarlı
Gündüz’e (2005) göre …,
Gündüz (2005) …,
(Gündüz, 2005).
İki yazarlı
Yıldırım ve Şimşek’e (1999) göre …
Yıldırım ve Şimşek (1999)
(Yıldırım ve Şimşek, 1999)
İkiden fazla yazarlı
Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, metin içinde ilk geçtiği yerde tüm yazarların soyadları ve yıl belirtilerek verilir. Aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapıldığında sadece ilk yazarın soyadı verilir, diğerleri için “ve ark.” ifadesi ile yıl verilir.
Yazar sayısı altı veya daha fazla ise metin içinde ilk geçtiği yerden itibaren ilk yazarın soyadı verilir diğerleri için “ve ark. ifadesi ile yıl verilir.
Cümle içinde birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyor ise, kaynaklar yazar soyadlarının baş harfine göre sıralanmalıdır.
Örnek:
(Akyüz, 2003; Şişman, 2004; Ünal, 1996).
Doğrudan Alıntılar
Doğrudan yapılan alıntılarda sayfa sayısı gösterilmeli ve yapılan alıntı tırnak içerisinde verilmelidir.
Örnek:
Ertürk’e (1986, s.12) göre eğitim, “bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir”.
Aktarmalar
Bir başka yazarın yaptığı alıntı aktarılırken, aktaran ve aktarılan yazarların soyadı ve yayın yılı yazılmalıdır.
Örnek:
…Eğer müdür, psikolojik danışmanın konsültasyon rolünü kabul etmezse, önleme çabalarının amaçlarına ulaşılamamaktadır (Dinkmeyer ve Dinkmeyer, 1984; Akt. Korkut, 2004).
Dinkmeyer ve Dinkmeyer’e göre (1984) eğer müdür, psikolojik danışmanın konsültasyon rolünü kabul etmezse, önleme çabalarının amaçlarına ulaşılamamaktadır (Akt. Korkut, 2004).
Kaynakların yazılması
Kaynaklar “Tartışma” bölümünden hemen sonra başlamalıdır. Kaynaklar bölümünde kaynaklar alfabetik sıra ile verilmeli ve numaralandırma yapılmamalıdır.
Yazılı Olarak Basılı Dergiler
Tek yazarlı
Atılgan, H. (2005). Müzik öğretmenliği özel yetenek seçme sınavının çok-yüzeyli rash modeli ile analizi. Eğitim Araştırmaları, 20, 62-73.
Yıldırım, İ. (1998). Akademik başarı düzeyleri farklı olan lise öğrencilerinin sosyal destek düzeyleri. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(9), 33-38.
İki yazarlı
Akkuş, 0. ve Paksu, A. (2006). Orantısal akıl yürütme becerisi testi ve teste yönelik dereceli puanlama anahtarı geliştirilmesi. Eğitim Araştırmaları, 25, 1-10. 
Seligman, M. E. ve Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55 (1), 5-14.
Üç –Altı yazarlı
Pavot, W., Diener, E. Colvin, C., R. ve Sandvik, E. (1991). Further validation of the satisfaction with life scale: Evidence for the cross-method convergence of well-being measures. Journal of Personality Assessment, 57(1), 149-161. 
Altı yazardan fazla
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L. ve ark. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology , 68, 843-856.
Basım Aşamasındaki Makaleler
Tabancalı, E. (baskıda). Milli Eğitim Bakanlığında insan kaynakları uygulamalarının değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları.
Gazete Makalesi
Güçlü, A. (2007, 09 Ocak). Öğretmen atamaları. Milliyet gazetesi. s. 8.
Kitaplar
Tek yazarlı
Senemoğlu, N. (1997). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
İki yazarlı
Erden, M. ve Fidan, N. (1986). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Alkım Yayınevi.
Editörlü kitap
Çelik, K. (2006). Disiplin oluşturma ve kural geliştirme. H. Kıran (Ed.), Etkili sınıf yönetimi (ss. 241-275). Ankara: Anı Yayıncılık.  
Burghardt, G. M. (1984). On the origins of play. P. K. Smith (Ed.), Play in animals and humans (pp. 5-42). Oxford, England: Basil Blackwell.
Çeviri kitaplar
Hellman, H. (2001). Büyük çekişmeler: Bilim tarihinden seçilmiş on tartışma. (Çev. F. Baytok). Ankara: Tübitak
Kurum yayınları
Devlet Planlama Teşkilatı. (2000). Uzun vadeli strateji ve sekizinci beş yıllık kalkınma planı. 2001-2005. Ankara: DPT Yayınları
Bildiriler
Kongre/Sempozyumda Sunulmuş ve Yayınlanmamış Bildiri
Aksu, M., Duy, B. ve Çivitci, A. (2005, Eylül). Üniversite öğrencileri için derse devam tutumu ölçeğinin geliştirilmesi: Yapı geçerliği ve güvenirliği. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
Kongrede/Sempozyumda Sunulmuş ve Kongre Kitabında Tam Metin Yayınlanmış Bildiri
Önder, A. ve Gülay, H. (2005). İlköğretim 5. sınıfa devam eden çocuklarda sosyal konum ile kendilik değeri arasındaki ilişkinin incelenmesi. H. Kıran (Ed.), XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Kongre Kitabı (ss. 622-626). Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Tezler
Kurşunluoğlu, A. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel değişmeye ilişkin tutumları (Denizli ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
Elektronik Yayınlar
Dergide Basılan ve Internette Yayınlanan Elektronik Dergilerden Alınan Makaleler
Sadeh, A., Raviv, A. ve Gruber, R. (2001). Sleep patterns and sleep disruptions in school-age children [Elektronik Versiyonu]. Developmental Psychology, 36, 291-301.
Sadece Internette Yayınlanan Elektronik Dergilerden Alınan Makaleler
Fredrickson, B.L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 1a. İnternet'ten 20 Kasım 2000’de http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html adresinden alınmıştır.
Dergide Basılan ve Internette Elektronik Veri Tabanlarından Alınan Makaleler
Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D. ve White, L. A. (1993). Role of early supervisory experience in supervisor performance. Journal of Applied Psychology, 78, 443-449. İnternet'ten 23 Ekim 2000'de PsycArticles veritabanından alınmıştır.
Saracho, O, N. (1999). A Factor analysis of preschool children's play strategies and cognitive style. Educational Psychology, 19 (2), 165-178. İnternet'ten 8 Ocak 2000'de EBSCO veritabanından (Academic Search Elite) alınmıştır: http://www.ebsco.com
Elektronik Veri Tabanından Alınan Makale Özü
Fournier, M., de Ridder, D. ve Bensing, J. (1999). Optimism and adaptation to multiple sclerosis: What does optimism mean? Journal of Behavioral Medicine, 22, 303-326. Makale özeti internet'ten 08 Ocak 2000'de PsycInfo veritabanından alınmıştır.
Elektronik Kitap
Seligman, M. E. (2002). Positive psychology, positive prevention, and positive therapy. C.R. Snyder; S. J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology (pp. 3-9). New York: Oxford University Press. [Electronic version]. İnternetten 2 Şubat 2006’da Pamukkale Üniversitesi Kütüphanesi’nden alınmıştır. http://site.ebrary.com/lib/pamukkale.
 
Not: Burada yer almayan kaynakça yazım kuralları için, APA Style 5 (Publication Manual of the American Psychological Association-5th ed.)’dan yararlanılabilir.
 
 ________________________________________________________________________

Pamukkale University Journal of Education Publication Policy

Manuscripts sent to PUJE are required to follow the principles below in order to get in the process of evaluation and publishing process. The manuscripts which do not fulfill the requirements of publication principles and the writing rules are not accepted and kindly resent to the author(s).

1. The manuscripts should not be previously published work or should not be under consideration or peer review for publication elsewhere. Papers presented in congresses – on condition that has not been published as a full text in congress books – and manuscripts from dissertations should have a footnote including this information. Author(s) have the responsibility of all contents in manuscripts.

2. All manuscripts submitted to the journal are subjected to re-review by the editorial board in terms of scope and writing rules. Based on this re-review, all manuscripts are sent to two external/independent referees. The referees are given 30 days and a new referee is appointed if any of them does not express an opinion in this period. Manuscripts are required to have an “issuable” report by the two referees in order to be published. In case of any rejection from one of the referees, a third referee is appointed. Author(s) are responsible with the revisions (if any) recommended by the referee(s).  The manuscripts which is found “issuable” by the referees and reviewed by the edit office are in the publication process. The manuscripts are sent to the author(s) for a last proofreading and are not changed after this proofreading. The manuscripts are published online first and then printed.

3. Either referee(s) or author(s) do not know the personal information of each other. All this privacy policy is under the responsibility of the edit office.

 

Open Access Policy

PUJE is an Open Access journal and provides immediate open access to its contents. The Journal aims to promote the development of global Open Access to scientific information and research. All articles published in PUJE are licensed with "Creative Commons Attribution 4.0 International License"

 

 

Plagiarism Detection

Papers submitted to PUJE will be screened for plagiarism using iThenticate plagiarism detection tools. PUJE will immediately reject papers leading to plagiarism or self-plagiarism.

 

Submission fee

There is no author’s submission fee or other publication related fee since every cost for the publication process is supported by the publisher; therefore it is an open access journal.


Pamukkale University Journal of Education Instructions for Authors

The manuscript must meet the following criteria to be considered by the journal. The submissions failing to meet these criteria will not be considered for further evaluation.

The manuscripts must be typed on a white paper formatted to fit on A4 page and must be written in the form of a single column. There must be 2 cm margin from all margins (top, left , right and bottom). Each paragraph should have  1.25 cm. indent on the first line.

The entire text with the exception of Tables and References should be written in “Times New Roman”, double spaced. Tables must be prepared in font size 10 with 1.5 line spacing. References must be in font size 10 point (please refer to example 1 for author name, Turkish summary and English summary). The entire manuscript, including structured abstract in English, tables and references should not exceed 5500 words.

Manuscripts should present material in following order:

Abstract, keywords, main text, references, appendices (if any) and extended abstract. If the manuscript is written in Turkish, structured abstract should be in English and if the manuscript is written in English, the structured abstract should be in Turkish.

 

The English structured abstract should be written in “Times New Roman, font size 11, 500 to 750 words and should follow immediately after the end of main text.

Extended abstract’s proofreading is authors’ responsibility. The submission with grammatical or spelling mistakes will not be published until the manuscript is written in good English and free of all grammatical and spelling mistakes.

For the manuscripts written in Turkish, extended abstract written in English must include four subheadings: Introduction, Methodology, Findings and Discussion. Turkish extended abstract should be structured around “Giriş, Yöntem, Bulgular and Tartışma.

 

Title

Manuscript title should not exceed 10 to 12 words and be centered and bold. Title should be written both in English and Turkish. English title must be written after Turkish title , before abstract and should be bold. Capitalize the first letter of the first words of all headings, including title.

 

Author(s) name and last name(s):  Author(s) name and last name(s) should be placed right beneath “Manuscript title (without affiliation)” and be centered, uppercase and lower case, bold.

 

 

Present the authors' affiliation addresses (where the actual work was done) below the names. Indicate all affiliations with a lower-case superscript letter immediately after the author's name and in front of the appropriate address. Provide the title of the author(s) full postal address of each affiliation, including the city and the country name and if it is outside of Turkey, if available, the e-mail address of each author as a footnote.

 

 

Abstract and key words:

The manuscripts must preceded by an abstract written in Turkish and English. Abstract must not exceed the maximum length of the 150 words. Both Turkish and English abstracts must be indented 1cm from both sides (right and left). Turkish and English abstracts must be preceded by “özet” and “abstract” titles written in centered, uppercase and lowercase and be bold.

 

 

Following to the English abstract 3 to 5 key words are included. Keywords must be written both in Turkish and English and be placed under corresponding abstract.

 

Example:

 

Main Title in Turkish (Bold, 12 point)

Author(s)* (11 point)

Abstract in Turkish (Bold, 10 point)

Abstract body (in Turkish, normal" formatting style do not bold, 10 point)

Key words (in Turkish,) 10 point

 

 

English Title (Bold, 11 point)

Abstract (Bold, 10 point)

Abstract body (in English, normal" formatting style do not bold, 10 point)

Key words: 10 point

_____________________________

            * Asst. Prof. Dr., Pamukkale University, Department of Education, Primary School Teaching, Division of Social Sciences Education  . Denizli.

               e-mail: …..

 

 

Main text:

Main text is placed immediately after Turkish and English abstract. Original research papers should include five headings in order: Introduction, Methodology, Findings and Discussion. Introduction section should not include subtitles such as problem, subproblem, aims and goals reflecting thesis format. For theoretical and review papers, the headings may need some adaptation depending on the content. Introduction, method, findings and discussion subsections should be written consecutively without new paragraphs. Chapter titles must be written in centered, bold, first letters of the first words capitalized, and subsections’ titles should not be bold, must be written without indentation, and on the left side of the page. Headings should not be numbered.

Method  should be written using four main subsections: participants, sample or subjects, instruments, procedures (or collection of data) and data analysis. If it is chosen to use subheadings under Findings and Discussion chapters, it should be written in italics without bold. The entire main text must be 11 point.

Tables

Tables should be prepared in font size 10 and lines used in the Tables must be 1, 5 pt. Table title should be written flush left, uppercase and lowercase, bold and italic. No bolding necessary for the words and numbers in Table. If a table runs for several pages, begin each succeeding page with “Table - (Continued)” on the pages with title and title number.

 

References

References should follow the APA style as described in the Publication Manual of the American Psychological Association, 5th edition. References should be entitled as “Kaynakça (references)” and follow immediately Discussion section and be written uppercase and lowercase and bold.

 

 

Citation in text

 

 

Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list (and vice versa). Any references cited in the abstract must be given in full.

When Citating in the text, include the author's surname and the year of publication. When there is a specific quote from a source used, a page number where the quote is located in the text should be indicated. Do not use footnotes in citating in the text.

 

Single author

According to Gündüz  (2005),

As Gündüz (2005) …,

(Gündüz, 2005).

Two authors

According to Yıldırım and  Şimşek (1999) …

Yıldırım and  Şimşek (1999)

(Yıldırım and  Şimşek, 1999)

Three to six authors

If the number of the authours is three to six,cite all authors the first time the reference occurs; in subsequent citations include only the surname of the first author followed by et al. and the year. When the work has six or more authors, citeonly the surname of the first author followed by et al.  and the year for the first and subsequent citations. When there are more than one citations in the same sentence, references should be listed first

alphabetically, then chronologically.

 

Example:

 (Akyüz, 2003; Şişman, 2004; Ünal, 1996).

 

Direct quoting

When directly quoting somebody else’s work, include the author, the year of publication, as well as the page number of the reference material preceded by “p.” Introduce the quotation with a signal phrase that mentions the author’s last name followed by the year of publication enclosed in parentheses.

Example:

According to Ertürk (1986, p.12) education, “is the process of …”.

 

Citating  A Citation

When citating  a source you find in another source,  include names and the year of publication for both the original work and the secondary source.

 

Bir başka yazarın yaptığı alıntı aktarılırken, aktaran ve aktarılan yazarların soyadı ve yayın yılı yazılmalıdır.

…if management, .. it is not possible to reach final goal (Dinkmeyer and Dinkmeyer, 1984; as cited in Korkut, 2004).

 

References should follow “Discussion” section. All Reference List entries should be in alphabetical order by the last name of the first author of each source. Do not number entries.

Journal Articles

 

Single Author

Atılgan, H. (2005). Müzik öğretmenliği özel yetenek seçme sınavının çok-yüzeyli rash modeli ile analizi. Eğitim Araştırmaları, 20, 62-73.

Yıldırım, İ. (1998). Akademik başarı düzeyleri farklı olan lise öğrencilerinin sosyal destek düzeyleri. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(9), 33-38.

Two authors

Akkuş, 0. ve Paksu, A. (2006). Orantısal akıl yürütme becerisi testi ve teste yönelik dereceli puanlama anahtarı geliştirilmesi. Eğitim Araştırmaları, 25, 1-10. 

Seligman, M. E. ve Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55 (1), 5-14.

Three to six authors

Pavot, W., Diener, E. Colvin, C., R. ve Sandvik, E. (1991). Further validation of the satisfaction with life scale: Evidence for the cross-method convergence of well-being measures. Journal of Personality Assessment, 57(1), 149-161. 

Six or more Authors

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L. ve ark. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology , 68, 843-856.

Works still in press Tabancalı, E. (baskıda). Milli Eğitim Bakanlığında insan kaynakları uygulamalarının değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları.

Newspaper Articles

Güçlü, A. (2007, 09 Ocak). Öğretmen atamaları. Milliyet gazetesi. s. 8.

Books

Single Author

Senemoğlu, N. (1997). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.

Two authors

Erden, M. ve Fidan, N. (1986). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Alkım Yayınevi.

Edited Book

Çelik, K. (2006). Disiplin oluşturma ve kural geliştirme. H. Kıran (Ed.), Etkili sınıf yönetimi (ss. 241-275). Ankara: Anı Yayıncılık.  

Burghardt, G. M. (1984). On the origins of play. P. K. Smith (Ed.), Play in animals and humans (pp. 5-42). Oxford, England: Basil Blackwell.

Translated Books

Hellman, H. (2001). Büyük çekişmeler: Bilim tarihinden seçilmiş on tartışma. (Çev. F. Baytok). Ankara: Tübitak

Goverment report

Devlet Planlama Teşkilatı. (2000). Uzun vadeli strateji ve sekizinci beş yıllık kalkınma planı. 2001-2005. Ankara: DPT Yayınları

Proceedings of Meetings and Symposia: 

 

Unpublished contribution to a symposium/paper presented at a meeting

Aksu, M., Duy, B. ve Çivitci, A. (2005, Eylül). Üniversite öğrencileri için derse devam tutumu ölçeğinin geliştirilmesi: Yapı geçerliği ve güvenirliği. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Published proceedings, published contribution to a symposium, article or chapter in an edited book:

Önder, A. ve Gülay, H. (2005). İlköğretim 5. sınıfa devam eden çocuklarda sosyal konum ile kendilik değeri arasındaki ilişkinin incelenmesi. H. Kıran (Ed.), XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Kongre Kitabı (ss. 622-626). Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dissertations and theses

Kurşunluoğlu, A. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel değişmeye ilişkin tutumları (Denizli ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

 

Electronic Resources

 

Internet article based on a print source

Sadeh, A., Raviv, A. ve Gruber, R. (2001). Sleep patterns and sleep disruptions in school-age children [Elektronik Versiyonu]. Developmental Psychology, 36, 291-301.

Article in an Internet-only journal,

Fredrickson, B.L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 1a. İnternet'ten 20 Kasım 2000’de http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html adresinden alınmıştır.

 

Electronic Journal Article From a Database

Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D. ve White, L. A. (1993). Role of early supervisory experience in supervisor performance. Journal of Applied Psychology, 78, 443-449. İnternet'ten 23 Ekim 2000'de PsycArticles veritabanından alınmıştır.

Saracho, O, N. (1999). A Factor analysis of preschool children's play strategies and cognitive style. Educational Psychology, 19 (2), 165-178. İnternet'ten 8 Ocak 2000'de EBSCO veritabanından (Academic Search Elite) alınmıştır: http://www.ebsco.com

Abstracts from a Database

Fournier, M., de Ridder, D. ve Bensing, J. (1999). Optimism and adaptation to multiple sclerosis: What does optimism mean? Journal of Behavioral Medicine, 22, 303-326. Makale özeti internet'ten 08 Ocak 2000'de PsycInfo veritabanından alınmıştır.

Elektronic Book

Seligman, M. E. (2002). Positive psychology, positive prevention, and positive therapy. C.R. Snyder; S. J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology (pp. 3-9). New York: Oxford University Press. [Electronic version]. İnternetten 2 Şubat 2006’da Pamukkale Üniversitesi Kütüphanesi’nden alınmıştır. http://site.ebrary.com/lib/pamukkale.

 

Not: Please refer to, APA Style 5 (Publication Manual of the American Psychological Association-5th ed.) for further explanation.

 

 



Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.



Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri